WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT

Hoe gaan we met elkaar om?

Het werken in dienst van een overheidsorganisatie brengt extra aandachtspunten met zich mee. Goed ambtenaarschap is daarbij een voorwaarde. Om hieraan meer inhoud en duidelijkheid te geven, heeft Omgevingsdienst de Vallei de gedragscode integriteit geformuleerd.

Basiswaarden
De gedragscode gaat uit van de basiswaarden: gerechtigheid, betrouwbaarheid en democratie (openheid en transparantie). In de gedragscode vind je niet alleen algemene uitspraken over professionaliteit, vertrouwelijkheid, correct optreden, houden aan wettelijke voorschriften en dergelijke, maar ook praktische bepalingen over nevenwerkzaamheden, het aannemen van geschenken, het omgaan met informatie en belangenverstrengeli
ng.

Ambtseed of -belofte
In het kader van ambtelijke integriteit leggen nieuwe medewerkers bij de OddV de ambtseed, of -belofte af. In de ambtseed wordt verwezen naar deze gedragscode integriteit.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon voor OddV is Geurt Wolbers. Hij is bereikbaar telefonisch bereikbaar via 088 – 116 98 85 en per e-mail via vertrouwenspersoon@oddevallei.nl. Informatie over de taken van de vertrouwenspersoon lees je op MijnValleinet.

Wat mag ik nog meer verwachten?

Tussentijdse gesprekken met je manager

Je vragen over de inhoud van je werk en over de organisatie kun je kwijt bij je manager. Met hem of haar heb je ook regelmatig gesprekken over de voortgang en over alles wat je nodig hebt om je werk goed uit te kunnen voeren.

Permanent leren

Wij vinden het belangrijk dat je je blijvend kunt ontwikkelen. Dat heeft te maken met bijblijven in je vakgebied en ook met persoonlijke ontwikkeling. Je kunt denken aan het uitbreiden en verdiepen van je kennis en vaardigheden, maar ook aan het zoeken naar nieuwe kansen in je werk. Studiefaciliteiten, persoonlijke coaching en loopbaanbegeleiding zijn mogelijkheden die de OddV je kan aanbieden. Binnen je eigen omgevingsdienst wordt jaarlijks een opleidingsplan gemaakt. Binnen Gelderland trekken we zoveel mogelijk samen op voor het volgen van de cursussen.

Jouw ontwikkeling is natuurlijk allereerst jouw verantwoordelijkheid. Ga met je teammanager in gesprek over je wensen en bespreek jouw mogelijkheden.


Lunch nieuwe collega’s met de directeur

We vinden het belangrijk om te weten hoe je je eerste jaar bij onze organisatie hebt ervaren. Daarvoor organiseren we een keer per jaar een lunchbijeenkomst met de directeur waarbij je kunt aangeven wat je prettig vond aan je introductie en wat je misschien juist mistte. Met jouw feedback kunnen we toekomstige collega’s nog beter kennis laten maken met onze organisatie.

Valleiwerken 3.0

In 2014 hebben we Valleiwerken 1.0 neergezet met behulp van een game. Gaandeweg de jaren hebben we een Valleiwerken 2.0 versie gecreëerd, waarin we Valleiwerken omschrijven als resultaatgericht en taakverantwoordelijk. In de komende periode willen we het Valleiwerken 3.0 uitwerken met elkaar. Daarin is ruime plaats voor de koers: Dienstverlenend, Professioneel en in verbinding. 

Waarom Valleiwerken?
Valleiwerken is onze visie op hoe wij het werk samen willen doen. We leven in een wereld die maakt dat we snel op verandering moeten inspelen. Dit vraagt om een organisatie waarin professionals competenties moeten hebben om daarmee om te kunnen gaan.
 

Wat verstaan we onder Valleiwerken?

Beeld medewerker

 • Ik draag met mijn werk bij aan een gezonde en veilige leefomgeving.
 • Ik ben dienstverlenend en professioneel voor klanten collega’s en partners. Ik zoek daarbij actief de verbinding.
 • Ik realiseer de afgesproken productie op een voldoende kwaliteitsniveau.
 • Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn duurzame inzetbaarheid.


Beeld managementstijl

 • Ik maak met medewerkers afspraken over te behalen resultaten.
 • Ik faciliteer een werkomgeving waarin medewerkers zich veilig en gewaardeerd voelen.
 • Ik ondersteun medewerkers om hun werk zelfstandig en zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
 • Ik vind ruimte voor ontwikkeling van medewerkers belangrijk en investeer daarin.


Planning & Realisatie

We houden de registratie van gerealiseerde producten en verleende diensten goed bij, omdat onze financiering hiervan afhankelijk is.

 • We maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin de te leveren producten en diensten zijn vastgelegd.
 • We maken maandelijks de gerealiseerde productie inzichtelijk.
 • We rapporteren drie maal per jaar de voortgang naar de partners.

VALLEI
WERKEN
3.0

Kwaliteitscriteria 2.2

Een professionele kwaliteit van de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH), dat is wat de samenleving van de overheid verwacht. De regelgeving in het Wabo-domein is ingewikkeld. Eenduidige kwaliteitscriteria maken de uitvoering een stuk eenduidiger. Doel is om de uitvoering beter inzichtelijk en meer voorspelbaar te maken. Het streven is ook om een meer gelijkmatige aanpak over het land te bereiken.


Om inzicht te krijgen in de mate waarin medewerkers voldoen aan de Kwaliteitscriteria (KC) 2.2 hebben alle Gelderse Omgevingsdiensten gewerkt met het e-portfolio VTH. Als VTH-collega wordt je geaudit en er is een opleidingsplan gemaakt met concrete acties voor de praktijk. Daarnaast is en wordt nog hard gewerkt aan het volgen van de juiste opleidingen. Om ook blijvend te voldoen aan de criteria KC 2.2 is afgesproken om een vorm van permanent leren toe te passen.


Permanent leren voor de Kwaliteitscriteria 2.2

Met permanent leren wordt bedoeld dat je bepaalde cursussen eens in de zoveel tijd herhaalt en actuele ontwikkelingen bijleert. Zo blijf je altijd up-to-date qua kennis.


Houd je e-portfolio zelf actueel

Je manager bespreekt tijdens de jaarlijkse HR-gesprekken (ook) de voortgang van jouw individuele situatie bij de KC 2.2. Daarom is het wel van belang dat je je eigen e-portfolio actueel houdt. Behaalde certificaten kun je uploaden en daarmee aantonen dat je voldoet op bepaalde terreinen.

Je ontvangt een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over de kwaliteitscriteria en de audit.