QUIZ

Welke ingangsdatum werd oorspronkelijk aangehouden voor de Omgevingswet?

1. 1 januari 2017 2. 1 januari 2018 3. 1 juli 2019 4. 1 januari 2021


Wie moeten er een Omgevingsvisie maken?

1. Rijk en provincies 2. Rijk, provincies en gemeenten 3. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

Wat is het motto

van de Omgevingswet?

1. Anders werken, samen doen 2. Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit 3. Decentraal wat kan, centraal wat moet 4. Samen werken aan een veilige en gezonde leefomgeving

Hoeveel wetten worden er gebundeld in de Omgevingswet?

1. 12 2. 19 3. 26 4. 33

Welke bewering over omgevingsplannen is onjuist?

1. Er komt één omgevingsplan per gemeente. 2. Het omgevingsplan beperkt zich tot planologische aspecten. 3. Een omgevingsplan is flexibeler van opzet dan een bestemmingsplan. 4. De gemeente hoeft in een omgevingsplan niet aannemelijk te maken dat een toegedeelde functie er ook daadwerkelijk komt.