Algemene kennisbank


Nieuwe AMvB’s gepubliceerd

De vier AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31 augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. Overheden, bedrijven en burgers krijgen hiermee zekerheid over een belangrijk deel van de spelregels van het nieuwe omgevingsstelsel. Het gaat om het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL), het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL).


Omgevingsbesluit

Omgevingsbesluit in het StaatsbladBesluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit). Publicatie | 31-08-2018


Besluit kwaliteit leefomgeving

Besluit kwaliteit leefomgeving in het StaatsbladBesluit van 3 juli 2018, houdende regels over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de uitoefening van taken en bevoegdheden (Besluit kwaliteit leefomgeving). Publicatie | 31-08-2018


Besluit bouwwerken leefomgeving

Besluit activiteiten leefomgeving in het StaatsbladBesluit van 3 juli 2018, houdende regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (Besluit activiteiten leefomgeving). Publicatie | 31-08-2018


Besluit activiteiten leefomgeving

Besluit bouwwerken leefomgeving in het StaatsbladBesluit van 3 juli 2018, houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving (Besluit bouwwerken leefomgeving). Publicatie | 31-08-2018


Op www.omgevingsweb.nl vindt u altijd de meest actuele informatie.


Veranderingen bijhouden

De Taskforce Omgevingswet van de zeven Gelderse omgevingsdiensten houdt de veranderingen bij:


Wat niet meer valt onder de AMvB’s moeten de gemeenten zelf opnemen in hun Omgevingsplan. Dat is namelijk een gevolg van de Omgevingswet: alles wat zich afspeelt op gemeentelijk grondgebied valt onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Dat geldt voor zowel regelgeving als handhaving en toezicht.


Bekijk altijd de laatste versie!


Nieuwe versie roadmap invoering Omgevingswet

Vlak voor de zomer heeft de VNG een concept-versie van de roadmap Invoering Omgevingswet gepubliceerd. Deze roadmap is in de afgelopen maanden getoetst op volledigheid en correctheid en verder uitgewerkt.


Over de roadmap

De roadmap Invoering Omgevingswet is bedoeld voor gemeenten en hun uitvoeringsorganisaties. Het geeft hun een overzicht van welke activiteiten zij moeten ondernemen om de wet goed in werking te laten treden. De roadmap bevat een overzicht van de verplichtingen voor gemeenten voor de inwerkingtreding van de wet. Ook geeft de roadmap inzicht in zaken die zij vanuit de geest van de wet zou kunnen of moeten realiseren.


Werken met de roadmap

De roadmap is beschikbaar voor gemeenten. Zo kunnen ze eigen selecties maken. De roadmap wordt elke maand geactualiseerd op basis van nieuwe informatie en inzichten.


Meer informatie

  • De roadmap is te vinden op VNG

QUIZ

Welke ingangsdatum werd oorspronkelijk aangehouden voor de ingang van de Omgevingswet?

1. 1 januari 2017 2. 1 januari 2018 3. 1 juli 2019 4. 1 januari 2021


Wie moeten er een Omgevingsvisie maken?

1. Rijk en provincies 2. Rijk, provincies en gemeenten 3. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen

Wat is het motto

van de Omgevingswet?

1. Anders werken, samen doen 2. Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit 3. Decentraal wat kan, centraal wat moet 4. Samen werken aan een veilige en gezonde leefomgeving

Hoeveel wetten worden er gebundeld in de Omgevingswet?

1. 12 2. 19 3. 26 4. 33

Welke bewering over omgevingsplannen is onjuist?

1. Er komt één omgevingsplan per gemeente. 2. Het omgevingsplan beperkt zich tot planologische aspecten. 3. Een omgevingsplan is flexibeler van opzet dan een bestemmingsplan. 4. De gemeente hoeft in een omgevingsplan niet aannemelijk te maken dat een toegedeelde functie er ook daadwerkelijk komt.