Wat is de bruidsschat?

Omdat het niet waarschijnlijk is dat gemeentes bij de ingang van de nieuwe Omgevingswet hun beleid op alle onderwerpen hebben vastgesteld, heeft de Rijksoverheid een tijdelijk overgangsinstrument, de ‘bruidsschat’, ingesteld. De bruidsschat bevat regels die automatisch onderdeel uitmaken van omgevingsplannen en waterschapsverordeningen.


De bruidsschat voor gemeenten bevat onder meer milieuregels voor activiteiten als horeca, dierenpensions, dagrecreatie en supermarkten en regels over gevolgen van activiteiten, zoals de aansluiting van gebouwen op nutsvoorzieningen en de hoeveelheid geluid of geur voor de omgeving. De bruidsschat voor waterschappen bevat vooral regels over lozingen op het oppervlaktewater. Bijvoorbeeld lozingen van huishoudelijk afvalwater, maar ook lozingen vanuit het gemeentelijk riool.


De bruidsschat geeft aan gemeentes en waterschappen de tijd hun omgevingsplannen en waterschapsverordeningen in te stellen. De Omgevingswet werkt volgens het principe ‘decentraal tenzij’. De bruidsschat is daarvan een goed voorbeeld. De regels zijn geldig tot het moment dat de gemeente of het waterschap de bruidsschatbepalingen binnen de kaders van de Omgevingswet aanpast of laat vervallen.