Vijf vragen aan Lara de Brito

wethouder in de gemeente Wageningen

1.
Wat zijn de belangrijkste vraagstukken over ruimtelijke ordening in uw portefeuille
?

Ik ben portefeuillehouder implementatie Omgevingswet. Mijn belangrijkste zorg is om deze belangrijke en kansrijke wet zo te implementeren, dat de inhoudelijke portefeuilles van mijn collega’s goed en integraal tot hun recht komen. Denk aan het vraagstuk van de duurzame energieopwekking en hoe die opgave te realiseren is. Ik denk dat dat in iedere gemeente nu een enorme rol speelt in relatie tot de Omgevingswet. Want dit vraagstuk raakt onze omgeving direct. Dan liggen er dilemma’s op het gebied van natuur, landschap, ecologie, biodiversiteit, recreatie en kwaliteit van leven. Dit vraagt om een integrale afstemming, met oog voor alle belangen. Waarbij wij natuurlijk ook onze stad gaan betrekken.

2.
Wat is er al gedaan en wat moet er nog gebeuren?

Op verzoek van onze gemeenteraad zijn we begonnen met de ontwikkeling van een visie op het buitengebied. Die keuze is overigens ook weer ingegeven door het belang van het vraagstuk van de duurzame energieopgave in relatie tot de wens om natuur en landschap te versterken. In onze opdracht gaat een bureau, samen met veel van onze ambtenaren, aan de slag om samen met de stad tot een visie op het buitengebied te komen. Waarbij een diversiteit aan thema’s wordt betrokken. De gemeenteraad wordt hierbij nauw betrokken. Zo bespreken we na de zomer met de gemeenteraad de opgaven die we aan de stad willen voorleggen.


De visie op het buitengebied wordt het eerste onderdeel van de gemeentebrede omgevingsvisie. Na de zomer wordt een plan van aanpak opgesteld voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie voor de bebouwde kom. En uiteindelijk worden de visies samengevoegd. Ondertussen zijn we natuurlijk ook hard bezig met de voorbereiding van het omgevingsplan per 1 januari 2021, met de aanpassing van de dienstverlening en met alles wat nodig is om straks te kunnen werken met het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

3.
Wat levert de Omgevingswet uw organisatie op?

De Omgevingswet bouwt voort op de gedachten achter de drie decentralisaties binnen het sociale domein. Wij zijn al een tijd terug gestart met een traject om onze organisatie en manier van werken aan te laten sluiten bij deze gedachten. Zoals vraaggestuurd, proces-georiënteerd en resultaatgericht werken. Vraaggestuurd wil ook zeggen: van buiten naar binnen werken, dus de initiatiefnemer faciliteren en met ideeën meedenken. Daarvoor gaan we nu aan de slag met een pilot omgevingstafel, dat voor ons een doorontwikkeling is van ons huidig integraal overleg.


Ik ben heel blij dat we al zo ver zijn met onze organisatie, waarin het integraal werken binnen het ruimtelijk domein al praktijk is. De Omgevingswet geeft hieraan een extra boost.

4.
Wat zijn de grootste voordelen voor de inwoners en ondernemers van Wageningen
?

De Omgevingswet roept op tot meer inwonergericht werken, meedenken met initiatiefnemers en meer duidelijkheid, transparantie en snelheid in processen. Wij zetten in op een goede dienstverlening, zowel waar het gaat om het directe contact als bij wat nodig is in processen op de achtergrond. Zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

5.
Welk advies over de invoering van de Omgevingswet heeft u voor collegabestuurder?

Denk integraal, ook bestuurlijk. En ontwikkel een consistente visie: wat voor een stad ben je en wil je zijn? Welke waarden zijn daarin de dragers? De Omgevingswet raakt alle portefeuilles en alles is van belang voor het uiteindelijke doel: een goede, gezonde, leefbare fysieke leefomgeving. Zorg voor verbinding tussen alle thema’s, want daarin liggen de kansen voor het oplossen van dilemma’s. En leg de lat hoog, daarmee kom je verder. Anders gaat het niet lukken om uit de kokers te komen waar we onszelf in opgesloten hebben.


De Omgevingswet is ook een rode loper om met democratische vernieuwing aan de slag te gaan. Dat is moeilijk maar ook zo ontzettend leuk. Als je niet een beetje een ‘Alice in Wonderland gevoel’ hebt dan doe je iets niet goed.