Wageningen is van ons allemaal

Belinda Bonting is projectleider Omgevingswet. Ze werkt met een enthousiaste en betrokken projectgroep. Samen treffen ze alle voorbereidingen voor de invoering van de Omgevingswet. Een uitdagende opdracht voor de komende jaren.

“De Omgevingswet bundelt alles en brengt samenhang voor de samenleving."

Bij de ontwikkeling van een gemeentebrede omgevingsvisie geeft de gemeente Wageningen voorrang aan het buitengebied. Projectleider Belinda Bonting legt uit waarom er voor deze weg is gekozen en hoe de ontwikkeling van een visie op het buitengebied van Wageningen met participatie van alle betrokkennen in z’n werk gaat.Waarom die prioriteit voor het buitengebied?

Er zijn veel vraagstukken in het buitengebied waar op korte termijn oplossingen en op wat langere termijn oplossingsrichtingen voor moeten komen. Denk aan de grote vraagstukken rond duurzaamheid en energietransitie. Hoeveel zonnevelden en windmolens komen er? En waar komen ze te staan? Maar denk ook aan bescherming en versterking van het prachtige landschap rond de stad. Ook biodiversiteit en ecologie zijn onderwerpen die hoog op de agenda staan.

Het mooie is dat er al goede initiatieven liggen van diverse Wageningse partijen. Die mensen willen graag snel duidelijkheid over de kaders en de mogelijkheden, over wat wel kan en wat niet kan.

Hoe gaat die visie-ontwikkeling en het participatieproces in z’n werk?

Participatie gaat veel verder dan alleen inspraak. Je wilt graag dat inwoners en organisaties echt meedenken, meeontwikkelen en meedoen. Er is veel kennis, interesse en betrokkenheid aanwezig in de Wageningse samenleving. Daar wil je alle ruimte aan geven.

We hebben adviesbureau LOS Stadomland ingeschakeld om het participatieproces te organiseren.

De gemeenteraad besluit welke dilemma’s er liggen om mee naar ‘de stad’ te gaan: “Beste inwoners, dit zijn de vraagstukken die we aan jullie voorleggen; welke oplossingsrichtingen zien jullie.” We gaan ongeveer een jaar uittrekken om te komen tot een goede visie op het buitengebied.


Hoe gebruik je die visie vervolgens?

Je weet nu wat je toekomstbeeld is, welke ambities je hebt in het buitengebied. Als inwoners, initiatiefnemers begrijpen welke richting we met elkaar opgaan en wat ze kunnen verwachten, helpt hen dat om hun ideeën in de juiste richting te ontwikkelen. Voor de gemeente dient de visie als toetsingskader. Je kunt ermee beoordelen of een initiatief bijdraagt aan je toekomstbeeld en of je er bijvoorbeeld wel of niet een vergunning voor geeft.


Wat gaat de Omgevingswet ons volgens jou brengen?

Er komt een einde aan de versnippering en verzuiling, aan alle loketjes waar je langs moet om je initiatief van de grond te krijgen. De Omgevingswet bundelt alles en brengt samenhang voor de samenleving. Wageningen is niet van de mensen in dit stadhuis, Wageningen is van ons allemaal.