Integrale aanpak nodig bij thema Ecologie

­Moniek Vesseur | adviseur Ecologie

“Ecologie moet integraal worden aangepakt, al helemaal onder de Omgevingswet”

Wendy Zwierenberg | adviseur Wet natuur­bescherming

“Aan de ene kant is ecologie een losstaand onderwerp, aan de andere kant komt het ook bij veel andere thema’s terug”

Welke ambities hebben samen­werkings­­­partners voor het thema ecologie als de Omgevings­wet wordt ingevoerd? En wat betekent dit voor Omgevingsdienst de Vallei: wat verandert er in de taken en wat blijft hetzelfde? Hiermee gaat de werkgroep Milieu Ecologie onder de VTH-agenda aan de slag. Moniek Vesseur en Wendy Zwierenberg zijn namens OddV de trekkers van deze werkgroep en vertellen hoe het ervoor staat.

Op zoek naar rode draad

In april hield de werkgroep de eerste bijeen­komst. Naast Moniek en Wendy als OddV-afvaardiging zijn de vijf partner­gemeenten, de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe vertegen­woordigd. Als voorbereiding op de eerste bijeenkomst hadden Moniek en Wendy de leden per mail al wat vragen gesteld. “Die vragen gingen bijvoorbeeld over de ambities die de samen­werkingspartners hebben en welke beleidsstukken momenteel gelden,” vertelt Wendy. “De antwoorden hebben we als uitgangs­punt genomen voor de eerste bijeenkomst. Die ging met name over het bestaande beleid van de organisaties. We keken of er een rode draad te ontdekken viel.” Voor ecologie is veel op Europees niveau geregeld, en dat blijft ook zo als de Omgevingswet ingaat, vertelt Moniek. Daar hebben dus alle samen­werkingspartners mee te maken. Maar een rode draad in het eigen beleid van de partners vinden bleek best lastig te zijn. “Aan de ene kant is ecologie een losstaand onderwerp, maar aan de andere kant komt het ook bij veel andere thema’s terug,” zegt Wendy. En dat moet ook: “Ecologie moet integraal worden aangepakt, al helemaal onder de Omgevingswet,” stelt Moniek. Maar dat maakt het tegelijkertijd een uitdaging om een rode draad te vinden in de huidige aanpak van de samen­werkingspartners.

­­Verschillen per samenwerkings­partner

­Wendy en Moniek vertellen dat er bij de samen­werkings­partners behoorlijk wat verschillen zijn. “De ene partner heeft meer beleid dan de andere, en ook het ambitie­niveau verschilt,” zegt Wendy. Naast het al dan niet meenemen van het huidige beleid kunnen gemeenten voor de Omgevingswet extra beleid opstellen. “Sommige hebben dat al, elders gaat het nog om ambities. De uitwerking daarvan kan nog even duren, die krijgt waarschijnlijk uiteindelijk een plek in het omgevings­plan,” aldus Moniek.

Gezamenlijk optrekken

­­­Naast de verschillen in ecologiebeleid zien Moniek en Wendy mogelijkheden om met de werkgroep­leden te onderzoeken of er thema’s zijn waarbij ze gezamenlijk kunnen optrekken. “Een mogelijk raakvlak ligt bij de kap­vergun­ningen,” vertelt Moniek. “Gemeenten hebben kapverordeningen. Die moeten worden omgezet in het omgevings­plan. Daar zouden we elkaar als werk­groep mee kunnen helpen.”

Ook groene handhaving is een onderwerp waarin gezamenlijk opgetrokken zou kunnen worden. “Alle partners vinden het een belangrijk thema en willen er iets mee doen. Maar er is nu vaak te weinig capaciteit voor. Dat is iets waar we als werkgroep naar gaan kijken: misschien kunnen we bijvoorbeeld gezamenlijk capaciteit vrijmaken,” licht Wendy toe.

Vervolg van de werkgroep

Alle input uit de ingevulde vragenlijsten en eerste bijeenkomst wordt door Wendy en Moniek verzameld in een overzichts­document. Dit wordt als uitgangspunt genomen voor de tweede bijeenkomst.

Natuurinclusief bouwen

Natuurinclusief bouwen is een vorm van duurzaam bouwen en een mooi voorbeeld van een aanpak waarbij ecologie een geïntegreerde plek heeft gekregen. Hierbij wordt op zo’n manier ontworpen en gebouwd dat het bouwwerk bijdraagt aan de lokale biodiversiteit en natuur­waarden. Ook vergroot deze manier van bouwen de kwaliteit van de leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de gezondheid van bewoners, het temperen van de temperatuur en verdroging en een vermindering van de luchtvervuiling in de stad.

De gemeente Ede werkt met een punten­systeem voor natuur­inclusief bouwen. Per bouwproject moet een aantal punten worden behaald. Hoeveel punten nodig zijn, hangt af van de investering van het project. Op Ede Natuurlijk lees je meer informatie en vind je uitleg op welke manier punten behaald kunnen worden.

De gemeenten Barneveld en Wageningen zijn ook bezig met initiatieven op het gebied van natuurinclusief ontwerpen en bouwen.

Kijk voor meer informatie over natuurinclusief bouwen op bouwnatuurinclusief.nl

Gevolgen van de stikstofwet

In maart heeft, in navolging van de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer de nieuwe stikstofwet aangenomen. In deze wet is vast­gelegd hoeveel procent van de ‘stikstofgevoelige’ natuur wanneer weer gezond moet zijn. In 2025 moet dat minstens 25 procent zijn, in 2030 50 procent en in 2035 74 procent. Om een vergunning te krijgen voor een project moet vooraf aantoon­baar zijn dat er geen toename van stikstofneerslag plaatsvindt in een beschermd natuurgebied.

De precieze invulling van de wet volgt nog. Die invulling kan consequenties hebben en in dat geval krijgen alle samen­werkings­partners van Omgevings­dienst de Vallei daarmee te maken. “Daar zouden we als werkgroep ecologie ook gezamenlijk naar kunnen kijken,” aldus Wendy en Moniek.