Bodemimpact­analyse als arrangement voor de gemeente

­­Een bevoegdheids­veran­dering, een terminologie­veran­dering, een cultuur­verandering: ook bij het thema bodem gaat de ingang van de Omgevings­wet voor heel wat wijzigingen zorgen. En die moeten goed in kaart worden gebracht. Wie hier­over een enthousiaste en grondige uitleg zoekt, is aan het juiste adres bij bodem- en bouwstoffen­adviseur Remi Verburg.

­Arrangement voor de gemeente Waar je in andere artikelen in deze Ruimte leest over opgerichte werk­groepen om een thema nader te onderzoeken, gaat het er bij bodem iets anders aan toe. Remi heeft een bodem­impactanalyse opgesteld die is voor­gelegd aan het opdracht­gevers­overleg. “De impactanalyse was een initiatief van Omgevings­dienst de Vallei,” vertelt Remi. “Zie het als een soort arrangement voor de gemeente: dit is wat wij als omgevings­dienst kunnen aanbieden en kijk maar waar je aan mee wilt doen.”

De gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel hebben aangegeven deel te nemen aan de impact­analyse. De afgelopen weken zijn daarover start­gesprekken gevoerd. De analyse bestaat uit drie fasen die doorlopen worden ter voor­bereiding op de Omgevingswet. In het onderstaande kader worden deze fasen toegelicht.

Actualisatie Nota bodembeheer Ede en Wageningen hebben zelf bodem­adviseurs in dienst die de voor­bereidingen op de Omgevingswet gaan treffen. De vijf partnergemeenten en OddV werken wel allemaal samen om de Nota bodembeheer te actualiseren. Dat wordt gedaan vanuit de Regionale Projectgroep Bodem. “We werken in deze groep al meer dan tien jaar samen op bodemgebied en er is veel vertrouwen onderling. We behandelen bijvoorbeeld cases en weten elkaar goed te vinden.”

De Nota bodembeheer moet elke tien jaar worden geactualiseerd. “De vorige Nota is in 2012 vastgesteld, dus de actualisatie valt nu mooi samen met de komst van de Omgevingswet,” geeft Remi aan. De Nota moet later dit jaar worden vast­gesteld door de gemeenten en krijgt uiteindelijk een plek in de omgevings­plannen. “Daarmee is de Nota een belangrijke bouwsteen voor bodembeleid onder de Omgevingswet.”

Remi Verburg | bodem- en bouwstoffenadviseur
“De actualisatie van de Nota bodem­­­beheer valt mooi samen met de komst van de Omgevings­wet”
De drie fasen van de bodemimpact­analyse

fase 1

Overdracht bodeminformatie van provincie naar gemeente

fase 2

Ambitiebepaling door de gemeenten

fase 3

Bodemtaken vastleggen per gemeente en inbedden bij OddV

Remi Verburg
“We hebben als bodemteam veel lokale en regionale kennis in huis”