Dashboard Omgevings­wet

Een overzicht per partner­gemeente

Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast.

Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die de gemeente stelt binnen haar grondgebied. Per gemeente is er 1 omgevingsplan. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikken gemeenten over een tijdelijk omgevingsplan. In de periode van de inwerkingtreding van de wet tot 2029 moeten gemeenten het tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet.

Aansluiting DSO

Overheden sluiten lokale systemen aan op de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) om informatie uit te wisselen. Bijvoorbeeld om Omgevingswetbesluiten te publiceren, toepasbare regels te registreren of om vergunningaanvragen en meldingen te ontvangen.

Legesverordening

Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert het principe van legesheffing niet, en de wettelijke grondslag voor het heffen van leges evenmin. Wel heeft de Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouw, ingrijpende gevolgen voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn sterk afhankelijk van de lokale ambities, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes bij gemeenten en hun uitvoeringsdiensten.

Toepasbare regels | bruidsschat

De bruidsschat bevat de rijksregels die met de invoering van de Omgevingswet worden overdragen aan gemeenten en waterschappen. Het rijk maakt de toepasbare regels bij zowel de rijksregelgeving als de bruidsschat. Op het moment dat een gemeente via vaststelling van een Omgevingsplan onderdelen uit de bruidsschat aanpast, moet de gemeente ook de toepasbare regels op dat onderdeel aanpassen.

Opleidingen

De Omgevingswet zorgt ervoor dat zowel de inhoud van het werk als de manier waarop je werkt verandert. Hierop worden medewerkers voorbereid met diverse opleidingen.

Mandaten

De Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregels zorgen ervoor dat het bestaande mandaatbesluit zoals dat voor ons dagelijkse werk noodzakelijk is moet worden aangepast.

Updates en aanvullingen

Dit dashboard geeft de stand van zaken weer voor januari 2021. Het dashboard wordt vanaf nu voor elke Ruimte geüpdatet. Heb jij aanvullingen? Laat het dan weten aan de OddV-projectgroep Omgevingswet!

VTH-beleid

De Omgevingswet biedt aan gemeenten een ruim en integraal juridisch instrumentarium om voor de fysieke leefomgeving beleidsontwikkeling, -doorwerking, -uitvoering en -terugkoppeling te kunnen vormgeven. Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) speelt een belangrijke rol om de doelstellingen van de wet te kunnen bereiken.

Omgevingstafel

Aan de Omgevingstafel wordt direct duidelijk wat de haalbaarheid van een initiatief is en welke integrale adviezen de overheid heeft. In dialoog met de overheid en de belanghebbenden wordt gezocht naar een gedragen oplossing.

Snelservice

Eind 2018 hebben de gemeenten Ede, Barneveld, Nijkerk, Wageningen en Scherpenzeel en OddV samen het initiatief genomen om concrete stappen te nemen om de dienstverlening te verbeteren door aanvragen van inwoners voor kleine verbouwingen in en om het huis snel en simpel te gaan aanbieden met de zogenoemde Snelserviceformule.

Gezamelijke route 2022

Deze landelijke  roadmap toont de route die de samenwerkende partijen voor ogen hebben om een soepele inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 te bereiken.