het Gelders Stelsel

Wat doet de Taskforce?

De zeven Gelderse Omgevingsdiensten hebben een gezamenlijk motto: ‘krachtige samenwerking in een wereld die verandert’. In die veranderende wereld diende zich een tijd terug de Omgevingswet aan. Om ons op de komst daarvan voor te bereiden hebben we met elkaar, alle zeven dus, een Taskforce Omgevingswet in het leven geroepen.

Marjan Vaartjes van ODRN fungeert als voorzitter. De overige leden zijn:


 • Denes Jansen, ODRN
 • Annemiek Wesselo, ODR
 • Annemieke Vos, ODA
 • Alfons Preijer, ODRA
 • Jeroen Vermeij, OVIJ
 • Elma Verbree, ODNV
 • Jan Gringhuis, OddV


Taksforce-lid John Rayer heeft specifiek het Digitaal Stelsel Omgevingswet in zijn portefeuille en vertegenwoordigt het project i-GO voor de informatievoorziening. Elise Ernst is toegevoegd als communicatieadviseur.

Donderdag 1 november organiseerde de Taskforce een inspirerende ochtend in CODA Apeldoorn. Alle projectgroepen Omgevingswet van de Gelderse omgevingsdiensten waren vertegenwoordigd. Met elkaar hebben we de stavaza van “In gesprek met de gemeenten” uitgewisseld:


 • Wat doet jullie OD al?
 • Wat gaat goed?
 • Wat kan beter?
 • Wat is jullie tip van de dag?


Een van de tips van de dag was om meer te vertellen over de Taskforce aan de collega’s van de zeven Gelderse OD’s: Wat doet de Taskforce en wie vertegenwoordigt mijn OD?

Drie taakvelden

Om ons te kúnnen voorbereiden op de nieuwe wet moeten we helder krijgen welke gevolgen deze heeft voor onze drie taakvelden: beleid, regelgeving en uitvoering. We hebben daarom een impactanalyse gemaakt. De waardevolle op- en aanmerkingen van de platforms Vergunningverlening, Handhaving en Advies hebben we erin verwerkt.


Drie pijlers

De Omgevingswet rust op drie pijlers. De eerste pijler is de wetgeving, want de nieuwe wet is in feite een grootschalige wetswijziging. Een cultuuromslag is de tweede pijler. Die heeft betrekking op anders werken, organiseren en denken: meer duidelijkheid en inzicht aan de voorkant, integraal werken en de inwoners, ondernemers en belanghebbenden meer betrekken bij het opstellen van beleid, regelgeving en uitvoering. Naast deze twee pijlers vormt digitalisering de derde pijler.


In gesprek met gemeenten en provincie

Samen met de provincie zijn de gemeenten onze opdrachtgevers. Hun keuzes bepalen dus voor een groot deel welke gevolgen de wet heeft voor de omgevingsdiensten. De gemeenten leggen hun keuzes vast in hun omgevingsplan en de provincie in de omgevingsvisie. Elke omgevingsdienst gaat hierover in gesprek met de gemeenten in zijn werkgebied. De uitkomsten hiervan delen we vervolgens in onze taskforce. De ODRN en ODRA voeren gesprekken met de provincie.

Anders werken

Al die keuzes bepalen dus wat we doen, maar zeker ook hoe we dat doen. We doelen dan op de tweede pijler: de cultuuromslag. We moeten anders gaan denken, werken en organiseren. Dat betekent onder andere dat we ons moeten bekwamen in adviseren en communiceren. We gaan immers, meer dan tot nu toe, inwoners, ondernemers en andere belanghebbende betrekken.


Anders doen

De impactanalyses geven ons inzicht in wat ons te doen staat. We zullen onze bestaande producten onder de loep nemen, nieuwe producten benoemen en ontwikkelen en onze organisatie en financiële huishouding her en der anders inrichten. Ook onze ketensamenwerking, met onder andere de GGD en de Veiligheidsregio Gelderland-Midden, houden we opnieuw tegen het licht.


Nieuwe kennis

De Omgevingswet is in feite een herziening van het omgevingsrecht. Dat betekent dat we (nieuwe) kennis moeten opbouwen en delen. Daarvoor komt er een trainingstraject.


Aanpassingen

Anders doen betekent automatisch dat we bestaande documenten en voorzieningen zullen aanpassen. Het gaat dan om onze werkprocessen, standaarden, product- en dienstverleningscatalogus, dienstverleningsovereenkomsten, ict-systemen, mandaten. Dat doen we per omgevingsdienst.